پلي بك رايگان اگه يروز بري سفر – فرامرز اصلاني

دانلود رايگان پلي بك اگه يه روز بري سفر از فرامرز اصلاني اگه یه روز بری سفر … بری زپیشم بی خبر  اسیر رویاها می شم … دوباره باز تنهامی شم به شب می گم پیشم بمونه … به باد می گم تا صبح بخونه بخونه از دیار یاری ……