پلي بك شهرام شكوهي – مدارا

دانلود رايگان پلي بك شهرام شكوهي با نام مدارا متن پلي بك مدارا از شهرام شكوهي بیا با من، مدارا کن...که من مجنونمو مستم اگر از عاشقی پرسی ...بدان دلتنگ آن هستم بیا با من، مدارا کن...که دل غمگین و جان خستم اگر از درد من پرسی...بدان لب را فرو بستم بیا…